Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obsah
Část 1 – Obecná pravidla
Část 2 – Systém členění soutěžících
Část 3 – Pravidla pro kabinu cestujících
Část 4 – Pravidla pro vozidlo
Část 5 – Pravidla pro zvukové vybavení auta
Část 6 – Pravidla pro instalace
Část 7 – Zvyšování počtu bodů
Část 8 – Certifikovaný SPL
Část 9 – Světová finále
Část 10 – Světové rekordy
Část 11 – Kontroly vozidla, Porušení pravidel, Penalizace
Část 12 – Vystupování soutěžícího
Část 13 - Dopnění a jíná usnesení
Soutěž dB Drag Racing
dB Drag Racing je formát soutěže v ozvučení automobilů, kde jednotlivý účastnící soutěží proti sobě v co nejhlasitějším stereo systému svých aut. To je základní aspekt při soutěži dB Drag Racing.
The dB Drag Racing Association (dBDRA) se snaží zajistit, aby byla pravidla pro soutěž v dB Drag Racing pokud možno jasná a zahrnovala všechny aspekty. I tak se ale může stát, že občas není v tomto souboru pravidel uveden nějaký způsob aplikace nebo typ zařízení. Když se tak stane, je odpovědností hlavního rozhodčího, aby učinil rozhodnutí, zda je daná věc v souladu s "duchem" soutěže dB Drag Racing. Povinností soutěžícího je rozumět pravidlům obsaženým v této knize a řídit se jakýmikoliv rozhodnutími hlavního rozhodčího.Krédo dB Drag Racing
Nikdy nebudu používat můj systém do takové míry, abych obtěžoval ostatní kolem mě.
Nikdy nepoužiji můj systém do takové míry, kdy by mohl způsobit nějaké zranění.
Nikdy nepoužiji můj systém v rozporu s právními předpisy.
Budu se snažit pozitivně reprezentovat dB Drag Racing.
Během účasti na soutěžích se budu chovat profesionálně.
Budu se snažit co nejlépe podporovat společnosti a koncové prodejce, kteří podporují náš sport.
Během soutěžení se vždy řídím pravidly dB Drag Racing a snažím se zajistit, že tak činí i ostatní.Bezpečnostní pokyny
Bezpečnost soutěžících, rozhodčích a diváků je během sešlostí dB Drag Racing vždy prvořadá. Jakožto obsluha soutěžního vozidla a jeho zvukového systému, mají soutěžící plnou odpovědnost v otázce bezpečnosti jak za sebe, tak za lidi kolem. Soutěžící by měli plně porozumět následujícímu výkladu dříve, než se stane účastníkem soutěže dB Drag Racing.
Řízení motorového vozidla je přirozeně nebezpečné. MUSÍTE zajistit, že provoz vašeho vozidla neohrozí vás nebo kohokoliv v okolí. Prosíme vás o dodržování všech místních právních předpisů a před přesunem vašeho vozidla se přesvěčte, že je vaše dráha čistá. I když oficiální členové mohou někdy nabízet asistenci při přesouvání a/nebo při řízení silniční dopravy, veškerá odpovědnost za řízení soutěžních strojů leží na bedrech soutěžících.
Zvukové systémy automobilů jsou schopny produkovat vysoké hladiny akustického tlaku. Vystavení lidského těla vysokým akustickým tlakům může vést k poškození sluchu. NIKDY nepoužívejte váš zvukový systém takovým způsobem, který vystaví vás, nebo ostatní, vysokým hladinám akustického tlaku. Navíc může hlasitý poslech vašeho systému během jízdy způsobit, že přeslechnete výstražná zvuková znamení pohotovostních vozidel, klaksony automobilů a kolejových vozidel a podobně. Vždy používejte váš zvukový systém v souladu s místními právními předpisy a nikdy nepoužívejte váš systém v rozporu s bezpečným řízením vašeho vozu. Proto vždy přizpůsobte váš zvukový systém během jízdy daným podmínkám.
Vlastní instalace ozvučení automobilu může ovlivnit bezpečnost a/nebo integritu vašeho vozidla. I když mohou někteří soutěžící zvolit zvukový systém instalovaný někým druhým, je pouze a jen na soutěžícím, aby ověřil, zda je daná instalace bezpečná. Zvláštní pozornost by měla být věnována elektrickým rozvodům. Všechny elektrické dráty by měly být napojeny přímo na baterii, čímž se minimalizuje možnost vzniku požáru. Zvukové komponenty, jako jsou reproduktory, zesilovače, skříně reproduktorů apod., by měly být pevně připevněny k vozidlu, čímž se předejde případnému poškození, nebo zranění lidí v případě nehody. Vozidla, která byla konstrukčně upravena pro umístění zvukového systému, nebo vozidla, která překračují limity celkové hmotnosti, které jsou uvedeny v provozní příručce vozidla, by neměla být nikdy řízena po veřejných komunikacích nebo dálnicích.
Asociace dB Drag Racing a její členové nejsou způsobilý rozpoznávat bezpečnost a/nebo legálnost příslušného soutěžního vozidla. Proto veškerá odpovědnost leží na samotném soutěžícím. Stejně tak nemůže být Asociace dB Drag Racing, ani její členové, odpovědná za jakýkoliv nehody, poškození, nebo zranění, které by mohlo nastat během akce dB Drag Racing. Účastí na akci dB Drag Racing souhlasí soutěžící s případnou plnou odpovědností za své skutky a za případné nehody, poškození, nebo zranění, která by mohla vyplynout z jejich chování. dBDRA důrazně vyzývá soutěžící, aby zacházeli se svými vozidly a zvukovými systémy v souladu s místními právními předpisy. Zjevné zanedbávání bezpečnosti povede k diskvalifikaci a k následnému vyhoštění z akce.Část 1 – Obecná pravidla
1-1 Během soutěžení smějí soutěžící použít programovou skladbu dle svého výběru.
Dodatečné pokyny:
· Programová skladba, která bude přehrávána, musí mít původ ve zdrojové jednotce, která je speciálně navržená pro instalaci a provoz ve 12-voltovém zvukovém prostředí. To zahrnuje kazetový přehrávač, CD přehrávač a měnič, DVD přehrávač a měnič, jednotky VCR, VCP a MP3, AM/FM/Satelitní radiové přijímače a jakékoliv jiné přehrávací zařízení, která speciálně navržena pro instalaci a provoz ve 12-voltovém zvukovém prostředí.
· Programová skladba může zahrnovat hudbu, testovací tóny, nebo jakýkoliv jiný typ nahraného audio signálu.
· Nosič programu by měl být z komerčního zdroje (jako například CD, které jste koupili), nebo vlastní, podomácku vyrobené nahrávky.
· Nízkofrekvenční generátory, násobiče kmitočtu, harmonizéry apod. jsou zakázány.
Výjimky:
· Soutěžící musí používat oficiální dB Drag Racing soutěžní CD (dB Jams Volume 7) na všech vícebodových akcích.
· Soutěžící jsou při přehrávání na všech vicebodových akcích limitováni frekvencemi mezi 20 a 80Hz. Pokud nejvyšší SPL soutěžícího dosahuje frekvence po 20 Hz a nad 80 Hz, skóre soutěžícího nebude uznáno. Pokud se překročení stanoveného limitu objeví během kvalifikačních kol, soutěžícímu může být po zvážení hlavního rozhodčího umožněno opakování. Pokud se překročení objeví během vyřazovacích kol, soutěžící musí odstoupit ze závodu, nehledě na dosažené skóre.
1-2 Úpravy na zvukovém systému mohou být prováděny během toho, co je vozidlo měřeno jen tehdy, když nejsou během úpravy překročeny žádné další platná pravidla. (Měření je proces, při kterém jsou na vašem vozidle měřeny hodnoty akustického tlaku nebo SPL)
1-3 Soutěžní vozidlo může běžet během hodnocení v případě splnění následujících podmínek:
· Soutěžící soutěží v divizích Super Street nebo Extreme. Soutěžící v divizích Street a Street Max mají zakázán běh motoru během hodnocení. (Podívejte se na Část 2, kde naleznete kompletní popis klasifikační systém soutěžících.)
· Ovládání vozidla nebo zvukového systému nesmí ohrozit rozhodčí, soutěžící, diváky, nebo jakkoliv narušit soutěžní prostory.
· Musí být zatažená ruční brzda.
· Kola musejí být opatřeny zarážkou.
· Kapota musí být uzavřena.
· Maximální počet otáček motoru nesmí přesáhnout 2000 RPM (otáček za minutu).
· Dálkové tlačítko pro vypnutí motoru musí být jednoduše přístupný vně vozidla pro ty soutěžící, kteří mají během předváděcí jízdy zamčené (klíčem, závlačkou apod.) dveře svého vozu.
Je pouze na odpovědnosti soutěžících, zda se podrobí podmínkám uvedeným výše. U soutěžích, u kterých bude zjištěno, že nesplňují jednu, nebo více těchto podmínek, může dojít k diskvalifikaci ze soutěže.
1-4 Během měření musí být soutěžící vně vozidla a všechny dveře, okna a jiné otevíratelné části vozu musejí být během této doby uzavřeny.
Výjimky – Soutěžící mohou zůstat uvnitř vozidla během měření při splnění těchto podmínek:
· Po celou dobu musejí mít nasazenou adekvátní ochranu sluchu. Sejmutí ochrany sluchu uvnitř vozidla znamená okamžitou diskvalifikaci.
· Maximální hodnota SPL soutěžícího nesmí nikdy překročit 140 dB. Naměřená hodnota přes 140 dB bude zaznamenána jako 140 dB.
· Soutěžící musí podepsat vstupní formulář dB Drag Racing, který obsahuje prohlášení, díky kterému je soutěžící obeznámen s tím, že "vystavování se vysokým hladinám akustického tlaku může vést k dočasnému, nebo trvalému poškození, nebo ztrátě sluchu".
1-5 Když začne proces měření SPL, soutěžící mají 30 sekund k dosažení co nejvyšší hladiny akustického tlaku (SPL) Měřící zařízení pro měření SPL zaznamená a uloží každé nejvyšší skóre během těchto 30 sekund hodnocení.
1-6 Soutěžící nemohou mít během měření otevřeno vozidlo. Pokud soutěžící běhěm měření otevře své vozidlo, může být diskvalifikován. Pokud dojde k překročení tohoto pravidla během kvalifikačních kol, může být soutěžícímu udělen druhý pokus, v závislosti na posouzení hlavního rozhodčího. Pokud dojde k překročení tohoto pravidla během vyřazovacích kol, soutěžící bude ze soutěže diskalifikován.Část 2 – Systém členění soutěžících
Soutěžící jsou rozčleněni na základě součástí jejich zvukových systémů a na základě rozměrů jejich vozidel, které byly upraveny. Pro odpovídající limity v závislosti na úpravách vozidla pro každou divizi se podívejte na sekci 3-5 uvedenou v pravidlech dále.
2-1 Reproduktory soutěžících dBDRA s uvedeným maximálním průměrem 10 palců nebo vyšších jsou považovány za basové reproduktory.
2-2Všechny basové reproduktory ve vozidle (10 palců a větší) budou započítány při rozdělování do jednotlivých tříd, ve kterých by měl účastník soutěžit.
Dodatečné pokyny:
· Každý basový reproduktor v konfiguraci Isobaric nebo Compound musí být započítán.
· Skryté basové reproduktory (jako nalezené v krytech Bandpass) musejí být započítány.
· Pasivní vysílací antény, porty a průduchy nejsou považovány za basové reproduktory a tudíž nejsou započítány jako basové reproduktory.
· Pokud je největší reproduktor soutěžního zvukového systému menší než 10 palců (25,4 cm) v průměru, pak jsou všechny reproduktory, které jsou použity k produkci bas, považovány za basové reproduktory.
2-3 Reproduktory jsou striktně zakázány. Pokud se zjistí, že soutěžící upravil basové reproduktory s cílem obelstít systém členění soutěžících, na základě rozhodnutí hlavního rozhodčího bude umístěn do jiné třídy, nebo bude ze soutěže diskvalifikován.
Příklad:
· Soutěžící, který běžně soutěží ve třídě Super Street 1-2 se dostaví na akci a usmyslí si, že je jeho běžná třída příliš nabitá konkurencí. Ve snaze obelstít systém členění soutěžících a přesunout se tak do třídy Super Street 3-4 si soutěžící půjčí 2 basové reproduktory a položí je dozadu do vozidla. Nyní jsou ve vozidle celkově 4 basové reproduktory, i přes to, že 2 basové reproduktory, které právě "namontoval" nejsou legitimní součástí zvukového systému. Aktivity jako tato jsou přísně zakázány.
2-4 Každý soutěžící soutěží na každé akci dB Drag Racing pouze v jedné třídě.
Dodatečné pokyny:
· Soutěžící nemohou při akcích dB Drag Racing přihlásit jedno vozidlo do více než jedné třídy, natož, aby soutěžící přihlásil na jednu show více jak jedno vozidlo.
· Soutěžící nemohou vyslat soutěžit "flotilu" (2 a více) vozidel ve snaze obelstít bodové nároky pro světová finále.
· Soutěžící musí doprovázet svá vozidla na každé akci. Jinými slovy, soutěžící nemůže vyslat se svým vozidlem soutěžit svého přítele, zatímco on sedí v teple domova.
2-5 Standardní třídy pro dB Drag Racing jsou následujícící:Divize Street
· Třída Street A – Může být použit maximálně 1 subwoofer zesilovač nebo 2 externě můstkované monobloky. Celkové maximální množství vodičů elektřiny pro propojení zesilovače s basovým(i) reproduktorem(y) je 2. (Prosíme, podívejte se na část vysvětlivky, pokud se chcete o vodičích dovědět více)
o Jeden 12 palcový basový reproduktor
o NEBO maximálně dva 10 palcové basové reproduktory
o NEBO maximálně tři 8 palcové basové reproduktory
· Třída Street B – Mohou být použity maximálně 2 subwoofer zesilovače nebo 4 externě můstkované monobloky. Celkové maximální množství vodičů elektřiny pro propojení zesilovače(ů) s basovým(i) reproduktorem(y) je 4.
o Jeden 15 palcový basový reproduktor
o NEBO maximálně dva 12 palcové basové reproduktory
o NEBO maximálně tři 10 palcové basové reproduktory
o NEBO maximálně čtyři 8 palcové basové reproduktory
· Třída Street C – Mohou být použity maximálně 4 subwoofer zesilovače nebo 8 externě můstkovaných monobloků. Celkové maximální množství vodičů elektřiny pro propojení zesilovače(ů) s basovým(i) reproduktorem(y) je 8.
o Jeden 18 palcový basový reproduktor
o NEBO maximálně dva 15 palcové basové reproduktory
o NEBO maximálně čtyři 12 palcové basové reproduktory
o NEBO maximálně šest 10 palcových basových reproduktorů
o NEBO maximálně osm 8 palcových basových reproduktorů
Dodatečné pokyny pro divizi Street:
o Zesilovače použité pro jiné přístroje, než je subwoofer, nebudou započítány.
o Použití zesilovačů, které jsou konstruovány za účelem obejít limity pro množství zesilovačů, je v této divizi zakázáno, nebo jsou případně započítány jako vícenásobné zesilovače.
o Nákladním dodávkám a obchodním vozidlům není dovoleno v divizi Street soutěžit.Divize Street Max
· Třída Street Max 1-2 – 1-2 basové reproduktory. Mohou být použity maximálně 2 subwoofer zesilovače nebo 4 externě můstkované monobloky. Celkové maximální množství vodičů elektřiny pro propojení zesilovače(ů) s basovým(i) reproduktorem(y) je 4.
· Street Max 3-4 Class – 3-4 basové reproduktory. Mohou být použity maximálně 4 subwoofer zesilovače nebo 8 externě můstkované monobloky. Celkové maximální množství vodičů elektřiny pro propojení zesilovače(ů) s basovým(i) reproduktorem(y) je 8.
Dodatečné pokyny pro divizi Street Max:
o Zesilovače použité pro jiné přístroje, než je subwoofer, nebudou započítány.
o Použití zesilovačů, které jsou konstruovány za účelem obejít limity pro množství zesilovačů, je v této divizi zakázáno, nebo jsou případně započítány jako vícenásobné zesilovače.Divize Super Street
· Třída Super Street 1-2 NW – 1-2 basové reproduktory, bez stěny
· Třída Super Street 1-2 – 1-2 basové reproduktory
· Třída Super Street 3-4 – 3-4 basové reproduktory
· Třída Super Street 5+ – 5+ basových reproduktorůDivize Extreme
· Třída Extreme 1 – 1 basový reproduktor
· Třída Extreme 2 – 2 basové reproduktory
· Třída Extreme 3-4 – 3-4 basové reproduktory
· Třída Extreme 5+ – 5+ basových reproduktorůDivize Monster
· Třída Monster
Třídy uvedené výše jsou doporučené standardní třídy pro dB Drag Racing. Typicky budou všechny z těchto tříd nabízeny na vícebodových akcích. Avšak pokud je v dané třídě méně než 4 soutěžící, nebo pokud je akce jednobodová, pořadatel show může dle svého uvážení kombinovat jednu nebo případně více tříd, aby naplnil vyřazovací kategorie. V každém případě je počet nabízených tříd a jejich příslušné rozdělení na uvážení pořadatele show.Část 3 – Pravidla pro kabinu cestujících
3-1 Kabina cestujících a kabina poslechu / měření by měly být jedna a tatáž. (Význam: Měření by mělo být prováděno v kabině cestujících)
3-2 Kabinu cestujících nesmí oddělovat žádné přepážky ani jiné bariéry. (Význam: Prostředí pro poslech by mělo odpovídat běžným podmínkám u standardních vozidel)
3-3 Čelní sklo a přední dveře do vozidla musí fungovat jako volná bariéra kabiny cestujících. (Význam: Prostředí pro poslech by mělo odpovídat běžným podmínkám u standardních vozidel, kde dveře a čelní sklo působí jako "zdi" oddělující prostředí poslechu)
3-4 Velikost (objem vzduchu) kabiny cestujících by se neměla během soutěže měnit. (Například: Skříň subwooferu se nemůže přesunout dopředu, airbagy nemohou být nafouknuty atd.)
3-5 Kabina vozidla nesmí být podtlakována, nebo přetlakována pomocí jakéhokoliv typu plynu nebo tekutiny. Navíc nemůže být vzduch v kabině nahrazen jakýmkoliv typem plynu nebo tekutiny.
3-6 Nic nesmí překážet umístění měřícího senzoru nebo vodiče od senzoru.
3-7 Všechny reflexní povrchy, s výjimkou čelního skla a palubní desky, musejí být umístěny minimálně 12 palců (30,48 cm) od měřícího senzoru. Pro objasnění účelu, může dBDRA rozvážit, zda pruh o šířce 3/8" (9.525 mm) může být považován za reflexní povrch. (Význam: Reflexní povrchy mohou vadit vybavení použitému při měření.)
3-8 Rozměry upravených kabin cestujících jsou omezeny jednotlivými divizemi, ve kterých se soutěží. (Podívejte se na Část 2 pojmenovanou "Systém členění soutěžících", kde naleznete kompletní výčet soutěžních divizí a tříd.
Dodatečné pokyny:
· Pro jasnější definování, dBDRA používá termín "úpravy" pro vysvětlení změn na vozidle, které byly provedeny na vozidle s cílem umístění zvukového systému, nebo pro zvýšení skóre soutěžícího.
Některé příklady úprav na kabině cestujících:
o Výměna původních skel
o Výměna původní palubní desky
o Výměna původních sedadel
o Zpevnění výplně dveří
o Zvýšení podvozku a snížení střechy
o Odstranění, nebo nahrazení středové konzoly
Zvláštní poznámka k rovnocenným náhradám:
· V knize pravidel je použito několik zmínek o tzv. "rovnocenných náhradách". DBDRA považuje za rovnocennou náhradu takovou náhradu, který je velmi podobná původnímu produktu a to jak vzhledem, tak funkcí. Tato podobnost zahrnuje tuhost konstrukce, kosmetické úpravy a velikost. Například pokud soutěžící na vozidle vymění panel dvěří, měla by být přípustná náhrada vyrobena z 1/8 palce (3,175 mm) silné dřevovláknité desky pokryté čalouněním, zatímco tuhost, kosmetické úpravy a velikost nového panelu musejí být obdobné, jako u původního panelu. Na druhou stranu náhradní panel vyrobený z 1 palce (2,54 cm) silného MDF není přípustný, protože tuhost konstrukce neodpovídá tuhosti původního panelu.
Zvlášní poznámka k instalaci jiných reproduktorů, než basových:
· Reproduktory, které mají v maximálním pruměru méně než 10 palců mohou být instalovány kdekoliv ve vozidle s tou podmínkou, že jejich instalace není v rozporu z žádným z existujících pravidel.
· Je přípustné zpevnit panely dveří v místech, kde jsou do nich instalovány reproduktory.
· Podvěsy dveří jsou také povoleny. Jedná se o například o sklolaminátové nástavby, nebo jiné modifikace, které mají za cíl umístění reproduktorů.Omezení kabiny cestujících pro divizi Street
3-8a Úpravy na kabině cestujících jsou zakázány.
Dodatečné pokyny:
· Původní potah stropu kabiny (nebo rovnocená náhrada) musí zůstat na místě. Látka chránící reproduktor, potahový koberec boxu, atd. nesmí být přímo napojený na plech střechy v místě potahu stropu.
· Původní panely dveří (nebo rovnocená náhrada) musejí zůstat na místě.
· Původní koberce (nebo rovnocená náhrada) musejí zůstat na místě.
· Proříznutí u nákladních aut typu pickup nejsou povolena.
· Materiály tlumící zvuk, které slouží k omezení vibrace, smějí být použity pouze v souhladu s doporučenými instalačními instrukcemi výrobce. Maximální celková tloušťka materiálu tlumícího zvuk v žádném místě nesmí přesáhnout 5/32 palce (4 mm). Aplikace tlumení zvuku smí zahrnovat materiál na bázi izolační rohože, nástřikový materiál, nebo kombinaci těchto dvou. Smějí být kdekoliv použity pouze 2 vrstvy izolační rohože a to i za předpokladu, že celková tloušťka materiálu(ů) tlumících zvuk nepřesáhne 5-32 palce (4 mm).
· Rozpínavá pěna smí být šetrně použita ve vozidle k utěsnění malých otvorů, nebo k omezení vibrací, ale nesmí být použita k výplni dutin (jako je například palubní deska nebo dveře).
3-8b Nic ve zvukovém systému nesmí být rozporu s užíváním a / nebo ovládáním vozidla.
3-8c Sedadla smí být během soutěže sklopena, ale nesmí být z vozidla odstraněna. Soutěžící, kteří sklopí svá sedadla musí být schopni demonstrovat, že instalace zvukového systému nebrání běžnému provozu sedadel, která byla sklopena.
Dodatečné pokyny:
· Mezi sedadlem a senzorem musí být vždy dodržována minimální vzdálenost 12 palců (30,48 cm).
· Pokud má vozidlo více než 2 řady sedadel, pak se smí další řady (3+) dle uvážení soutěžícího odstranit.
3-8d Pokud je kabina cestujících rozšířena, pak se od omezení pro normální použití sklápěcích sedadel, která jsou umístěna za předními sedačkami, upouští.
Dodatečné pokyny:
· Upouští se od toho pouze u pick-upů, které mají sklápěcí sedadla umístěna za předními sedadly. DBDRA definuje sklápěcí sedadla jako původní sedadla, která byla navržena tak, aby se dala sklopit na stranu, nebo dozadu do prostoru pro cestující v pick-upu.
· Sklápěcí sedadla nesmí být z picku-upu odstraněna, ale mohou být sklopena v případě, že na jejich místo má být umístěn zvukový systém.Omezení kabiny cestujících pro divizi Street Max
3-9a Jsou zakázány úpravy kabiny cestujících od B-sloupků dopředu.
Další pokyny:
· Původní potah stropu kabiny (nebo rovnocená náhrada) musí zůstat na místě pro všechny plochy před B-sloupky.
· Původní panely dveří (nebo rovnocená náhrada) musejí zůstat na místě pro všechny plochy před B-sloupky.
· Původní koberce (nebo rovnocená náhrada) musejí zůstat na místě pro všechny plochy před B-sloupky.
· Materiály tlumící zvuk, které slouží k omezení vibrace, smějí být použity pouze v souhladu s doporučenými instalačními instrukcemi výrobce. Maximální celková tloušťka materiálu tlumícího zvuk v žádném místě nesmí přesáhnout 5/32 palce (4 mm). Aplikace tlumení zvuku smí zahrnovat materiál na bázi izolační rohože, nástřikový materiál, nebo kombinaci těchto dvou. Smějí být kdekoliv použity pouze 2 vrstvy izolační rohože a to i za předpokladu, že celková tloušťka materiálu (ů) tlumících zvuk nepřesáhne 5/32 palce (4 mm).
· Rozpínavá pěna smí být šetrně použita před B-sloupky k utěsnění malých otvorů, nebo k omezení vibrací, ale nesmí být použita k výplni dutin (jako je například palubní deska nebo dveře).
3-9b Přední sedadla smí být během soutěže sklopena. Zadní sedadla smí být slopena NEBO odstraněna z vozidla.Omezení kabiny cestujících pro divizi Super Street
3-10a Jsou zakázány úpravy kabiny cestujících od B-sloupků dopředu.
Další pokyny:
· Původní potah stropu kabiny (nebo rovnocená náhrada) musí zůstat na místě pro všechny plochy před B-sloupky.
· Původní panely dveří (nebo rovnocená náhrada) musejí zůstat na místě pro všechny plochy před B-sloupky.
· Původní koberce (nebo rovnocená náhrada) musejí zůstat na místě pro všechny plochy před B-sloupky.
· Materiály tlumící zvuk, které slouží k omezení vibrace, smějí být použity pouze v souhladu s doporučenými instalačními instrukcemi výrobce. Pro části vozu před B-sloupky nesmí maximální celková tloušťka materiálu tlumícího zvuk v žádném místě přesáhnout 5/32 palce (4 mm). Aplikace tlumení zvuku smí zahrnovat materiál na bázi izolační rohože, nástřikový materiál, nebo kombinaci těchto dvou. Smějí být kdekoliv použity pouze 2 vrstvy izolační rohože a to i za předpokladu, že celková tloušťka materiálu (ů) tlumících zvuk nepřesáhne 5/32 palce (4 mm). Pro oblasti za B-sloupky není množství použitého tlumícího materiálu nijak omezeno.
· Rozpínavá pěna smí být šetrně použita před B-sloupky k utěsnění malých otvorů, nebo k omezení vibrací, ale nesmí být použita k výplni dutin (jako je například palubní deska nebo dveře). Za B-sloupky smí být použito neomezené množství rozpínavé pěny.
3-10b Soutěžící smí sklopit, nebo odstranit jakákoliv sedadla ve vozidle.Omezení kabiny cestujících pro divizi Extreme
Následující omezení nastiňují, co každý soutěžící MUSÍ dělat a co SMÍ dělat. Všechny ostatní úpravy na kabině cestujících jsou zakázány.
3-11a Každé vozidlo MUSÍ mít palubní desku.
Další pokyny:
· Pokud se jedná o původní palubní desku, pak na ní nesmí být provedeny žádné vnější úpravy. (Tlumení přístrojové desky roztažnými pěnami nebo podobnými materiály lze provést tak, aby nebylo v rozporu s pravidly). Vozidla s původní palubní deskou jsou zproštěny následujících pokynů s výjimkou posledního pokynu, který se zabývá vztahem přístrojové desky a čelního skla.
· Nejvyšší bod horní části přístrojové desky nesmí být rozšířen nad úroveň spodku čelního skla.
· Nejnižší bod horní části přístrojové desky nesmí být níže než 3 palce (7,62 cm) pod úrovní spodku čelního skla.· Minimální hloubka přístrojové desky ve středu vozidla by měla být 6 palců (15.24 cm) a to od kraje přístrojové desky k čelnímu sklu. Maximální hloubka by měla být 16 palců (40,64 cm).· Přístrojová deska, ohraničená zpředu svislým plechem mezi motorem a kabinou cestujících, zezadu zadní hranou přistrojové desky, musí být ve vzdálenosti 12 palců nalevo a 12 palců vpravo (měřeno vodorovně) od umístění senzoru a senzor a přístrojová deska musejí být úplně v rovině vzhledem k zemi.· Přístrojová deska musí být úplně celistvá (bez děr a průzorů) a musí zabírat prostor mezi plechem oddělujícím kabinu od motoru vpředu, hranou přístrojové desky vzadu a mezi sloupkem čelního skla na straně řidiče a sloupkem čelního skla na straně spolujezdce.
· Zadní hrana přístrojové desky (okraj přístrojové desky, který je natočen do kabiny cestujících) musí být přímý a kolmý k ose vozidla při pohledu seshora.
· Vztah mezi přístrojovou deskou a čelním sklem by měl být takový, že senzor může být umístěn na čelním skle a může být dosaženo vzdálenosti mezi senzorem a přístrojovu deskou (4 palce nebo 10,16 cm) a mezi příslušným senzorem a senzorem na sloupku čelního skla (12 palců nebo 30,48 cm).
3-11b Každé vozidlo SMÍ mít středovou konzolu.
Další pokyny:
· Středová konzola nesmí přesáhnout výšku nejnižší části vrcholu přístrojové desky.
· Minimální vzdálenost "volné plochy" 13 palců (33,02 cm) MUSÍ být zajištěna ve VŠECH bodech mezi každou stranou středové konzoly a každými dvěřmi. (Měřeno vodorovně a kolmo k ose vozidla.)
· Středová konzole nesmí překážet "testu řetězem". Soutěžící s tímto "vroubkem" musí snadno středovou konzoli demontovat z auta pro vyhovění tomuto pravidlu.
· Pokud není přítomna žádná konzola, pak bude 13 palců (33,02 cm) nejblíže ke každým dveřím považováno za oblast volné plochy.
3-11c Soutěžící SMÍ, pokud je to žádoucí, provádět snížení střechy.
Další pokyny:
· Snížení vozidla nesmí překročit více než 3 palce (7,62 cm) pod vrchol ostění dveří.
· Pro tato umístění přede dveřmi (mezi dveřmi a čelním sklem) a za dveřmi (mezi dveřmi a ozvučnicí) nesmí snížení střechy přesáhnout více jak 3 palce (7,62 cm) pod nejnižší část horní části ostění dveří. U dveří se zaoblenou hranou, se ostření dvěří určuje střetem dvou imaginárních úseček jak je znázorněno na obrázku 3-11c.Obrázek 3-11c3-11d Soutěžící SMÍ provádět zvýšení podlahy.
3-11e Soutěžící SMÍ sestrojit snímatelné panel(y) pro překrytí původních prostorů pro nohy.
Další pokyny:
· V zájmu bezpečnosti se soutěžícím nedoporučuje upravovat původní pedály vozidla (plynový pedál, brzdový pedál, spojka a ruční brzda).
3-11f Soutěžící MUSÍ dodržovat svislou vzdálenost mezi potahem stropu kabiny (snížení střechy) a podlahou (zvýšení podlahy) minimálně 30 palců (76,2 cm) a to ve všech bodech uvnitř kabiny cestujících s výjimkou středové konzoly a přístrojové desky.
Další pokyny:
· Pro určení výšky 30 palců (76,2 cm) bude použita lať. Rozhodčí bude držet lať svisle a pohybovat jí uvnitř kabiny cestujících. The judge will hold the rod vertically and move it around inside of the passenger compartment. Pokud bude něco bránit v pohybu latě, pak vozidlo nesplňuje pravidlo o výšce kabiny cestujících.
· Vyztužení vozidla definované v bodě 3-11b umístěné mimo oblast "volné plochy" se do tohoto testu nezahrnuje.Obrázek 3-11f1V ukázce výše je výstupní hrana přístrojové desky určující svislou rovinu použita pro stanovení předního okraje volné plochy. (Všimněte si, že přístrojová deska NENÍ umístěna pod čelním sklem v celé šířce.) Obrázek není v určitém měřítku.Obrázek 3-11f2V ukázce výše určuje horní okraj původního čelního skla přední hranici volné plochy. (Všimněte si, že přístrojová deska NENÍ umístěna pod čelním sklem v celé šířce.) Obrázek není v určitém měřítku.Obrázek 3-11f3V ukázce výše je výstupní hrana přístrojové desky určující svislou rovinu použita pro stanovení předního okraje volné plochy. Tento příklad také znázorňuje, jak může být změněna výška podlahy a střechy, aby splňovala minimální svislou vzdálenost 30 palců. Obrázek není v určitém měřítku.Obrázek 3-11f4V ukázce výše určuje horní okraj původního čelního skla přední hranici volné plochy. Tento příklad také znázorňuje, jak může být změněna výška podlahy a střechy, aby splňovala minimální svislou vzdálenost 30 palců. Obrázek není v určitém měřítku.Obrázek 3-11f5V ukázce výše určuje horní okraj původního čelního skla přední hranici volné plochy. Všimněte si rampy, která je použita jako přechod mezi okrajem přístrojové desky a zvýšením podlahy. "Test latí" bude použit uvnitř volné plochy, která je na obrázku ohraničená čárkovaně. Obrázek není v určitém měřítku.Obrázek 3-11f6 V ukázce výše je výstupní hrana přístrojové desky určující svislou rovinu použita pro stanovení předního okraje volné plochy. Všimněte si rampy, která je použita jako přechod mezi okrajem přístrojové desky a zvýšením podlahy. "Test latí" bude použit uvnitř volné plochy, která je na obrázku ohraničená čárkovaně. Obrázek není v určitém měřítku.3-11g Soutěžící SMÍ, pokud je to žádoucí, rozšířit panely dveří.
Další pokyny:
· Maximální vzdálenost, o kterou by rozšíření dveří nemělo přesahovat kabinu cestujících, je 6 palců (15,24 cm). (Měřeno od umístění originálního panelu dveří.)
· Dutiny ve dveřích samotných jsou zakázány. (Opačná rozšíření nejsou povolena.)
3-11h Soutěžící SMÍ, pokud je to žádoucí, instalovat vyztužení.
Další pokyny a příklady:
· Maximální celková šířka všech výztuh před B-sloupky je 6 palců (15,24 cm). (Pro určení shody s tímto pokynem najděte nejširší bod na každé z vašich výztuh. Jako další dejte tyto maximální šířky dohromady. Celková hodnota musí být 6 palců (15,24 cm) nebo nižší.)
· "Volná plocha" definovaná v bodě 3-11b musí zůstat bez vyztužení.
· Pokud má vyztužení tvar Y o 2 a více ramenech, pak by měla být šířka výztuhy brána jako součet nejširšího bodu každého ramene, nebo maximální šířka té "nohy", která je větší.
· Příklad 1: Soutěžící používá jednu 4" x 4" výztuhu od střechy po podlahu. Nejširší rozměr vyztužení je 4 palce, tudíž soutěžící splňuje dané meze.
· Příklad 2: Soutěžící používá jednu 2" x 4" výztuhu od třechy po podlahu. Nejširší rozměr vyztužení je 4 palce, tudíž soutěžící splňuje dané meze.
· Příklad 3: Soutěžící používá dvě 2" x 4" výztuhu od třechy po podlahu. Nejširší rozměr na obou výztuhách je 4 palce. Maximální celková šířka pro výztuhu soutěžícího je 4 + 4 = 8 palců, což je více, než je dovoleno.
· Příklad 4: Soutěžící má 2" x 2" výztuhu od přístrojové desky po strop, další 2" x 2" výztuhu od přístrojové desky k podlaze a třetí 2" x 2" výztuhu od podlahy po strop. Maximální celková šířka pro výztuhu soutěžícího je 2 + 2 + 2 = 6 palců, tudíž soutěžící splňuje dané meze.
· Příklad 5: Soutěžící používá dvě trubky o průměru 3" od podlahy po strop. Nejširší rozměr každé z trubek je 3 palce. Maximální celková šířka pro výztuhu soutěžícího je 3 + 3 = 6 palců, tudíž soutěžící splňuje dané meze.Část 4 – Pravidla pro vozidlo
4-1 Vozidlo musí být řízeno do a z prostoru pro hodnocení.
Další pokyny:
· Motor vozidla musí být použit k pohonu vozidla do a z prostoru hodnocení. (Elektromotory apod. nesmí být použity ve smyslu hlavního pohonu.)
· V některé situacích může být zakázán provoz motoru. V situaci jako je tato, nebo když je brán zřetel na bezpečnost, není na toto pravidlo brán zřetel.
4-2 Velikost a poloha dveří vozidla nesmí být pozměněna.
Další pokyny:
· Soutěžící v divizi Extreme, kteří používají "zašroubování dvěří" (pro zabezpečení dveří), tak tyto šrouby nesmějí být delší než 2 palce (5.08 cm). Pokud je šroubové zajištění dveří zasahuje do B-sloupku, tak musí být snadno odmontovatelné z důvodu provedení "testu řetězem".
· Ostění dveří nesmí být upraveno ve snaze obejít "test řetězem" (viz. Část 6-2 dále v této knize pravidel).
· Minimálně musí mít vozidlo dveře pro řidiče a další pro pasažéra. Každé z těhto dveří musí být umístěno na tradičních místech pro řidiče a pasažéra. (tj. Protější strany vozidla) Výjimka: Vozidla, u kterých byly původně určeny jen jedny dveře. (tj. Náklaďák pro rozvoz pošty.)
· Stahovací popruh smí být použit pouze v místě určeném původnímy dveřmi. (smí být použit jen jeden nebo více, ale ve spojení v jeden.) Maximální tlouštka popruhu je omezena na 0.5 palce (1.27 cm). Toto omezení neplatí pro divizi Extreme.
4-3 Toto pravidlo (4-3) je platné pouze pro divizi Extreme. Původní sklo v čelním skle a / nebo boční okénka ve vozidle mohou být nahrazeny jiným materiálem v případě, že se umístěním a funkčností blíží původnímu vybavení. (tj. plexisklo, neprůstřelné sklo, nebo jiný úplně průhledný materiál.)
Další pokyny:
· "Sklon" náhradního materiálu se musí blížit sklonu původního skla.
· Maximální celková tloušťka pro jakýkoliv náhradní materiál je 4 palce (10,16 cm).
· Pro všechny panely čelního skla musí být použita jednotná tloušťka materiálu. (Každý panel čelního skla musí mít stejnou tloušťku a i stejný materiál).
· Pro všechny panely bočního skla musí být použita jednotná tloušťka materiálu. (Každý panel bočního skla musí mít stejnou tloušťku a i stejný materiál).
· Vztah mezi přístrojovou deskou a čelním sklem by měla být taková, že senzor může být umístěn na čelní sklo a příslušná vzdálenost od senzoru k přístrojové desce musí být 4 palce (10,16 cm) a ke sloupku čelního skla 12 palců (30,48 cm).
· Volná pohledová plocha pro čelní sklo musí být 4 čtvereční stopy (0,3716vm^2) nebo větší. Volná pohledová plocha musí být u řidiče stejná jako u spolujezdce. Důležité: Za volné jsou považovány pouze oblasti čelního skla, které žádným způsobem nebrání ve výhledu. Toto zahrnuje tónování oken.
· Není zde žádné omezení v počtu vnějších výztuh čelního skla v případě, že nejsou v rozporu s některým z ostatních pravidel.
· Přídavné čelní sklo a / nebo okna smí být použita ve spojení s původním sklem, pokud maximální vzdálenost mezi dvěma materiály nepřekročí 1/4 palce (6,35 mm) ve středu čelního skla a / nebo okna.
· Volná pohledová plocha pro boční okénka řidiče a spolujezdce musí být 200 čtverečních palců (1290 cm^2) nebo větší (pro každé okno).
· Boční okénka nemusí být funkční. (Nemusí se dát stáhnout a vytáhnout.)
· Soutěžící, kteří vyměnili boční okénko spolujezdce za plexisklo nebo jiný podobný materiál musí poskytnout 1 palec v průměru velký otvor (s ucpávkou), v místě průhledného materiálu, pro kabel měřícího senzoru.
4-4 Úpravy na vnějším původním "krytu" (šasi) vozidla nejsou povolena, pokud úprava nějak ovlivní hlasitost v interiéru vozidla. dBDRA definuje "kryt" vozidla jako vnější skořápku (vrchní, přední, zadní a boční) původního těla vozidla, kterí vozidlo samotné zřetelně odlišuje od jiných. Toto je také část vozidla, která je běžně stříkána barvou. Podhled a podvozek vozidla není povážován za část původního "krytu".
Další pokyny:
· "Rozseknutí hořejšku” jsou zakázány.
· Nepůvodní rozšířené střechy jsou zakázány.
· Nepůvodní rozšíření nebo prodloužení vozidla je zakázáno.
· Odřezávání postranic u náklaďáků pickup je zakázáno v divizích Street Max, Super Street a Extreme. Toto pravidlo je zde z toho důvodu, že vybavení umístěné na nákladovém prostoru nesmí přesahovat postranice nákladového prostoru. Pokud má pickup komerčně dostupnou obytnou nástavbu, pak nejsou použita pravidla pro postranice. Podomácku vyrobené obytné nástavby jsou striktně zakázány.
· Úpravy, které jsou pouze kosmetického rázu, nebo ty, které nijak nepůsobí na vnitřní hlasitost vozidla, jsou povoleny. To zahrnuje spojlery, kryt masky motoru, spoiler pod přední nárazník, rozšíření blatníku apod.
· Deformování střechy nebo dveří s cílem pozměnit hlasitost uvnitř vozidla je zakázáno.
· Vnější vyztužování karoserie vozidla jsou zakázány.
4-5Pořadatel musí mít zajištěn čistý výhled z vozidla předním a bočním oknem. Zatmavení okna, samolepky, nebo ostatní materiály se špatnou průhledností nesmí být umístěny na čelním skle v okolí 6 palců (15.24 cm) velké kružnici v okolí měřícího sensoru.Část 5 – Pravidla pro zvukové vybavení auta
Všechno zvukové vybavení automobilu použité ve zvukovém systému soutěžícího musí splňovat následující pokyny:
5-1 Všechno zvukové vybavení automobilu musí být navrhnuto pro instalaci na 12 voltové zvukové prostředí automobilu.
5-2 Všechno zvukové vybavení automobilu musí být (nebo muselo být) k dostání v obchodní síti. Určit, zda je (byl) produkt dostupný v obchodní síti je plně v kompetenci dBDRA.
Další pokyny:
· Vybavení musí být dostupné ke koupi u oprávněných obchodníků se zvukovými systémy pro automobily. dBDRA definuje oprávněného obchodníka jako jakýkoliv obchod, který má legální licenci pro obchodování s věcmi kolem zvukových systémů automobilů, obchoduje v "kamenném" obchodě, jehož otevírácí doba je minimálně 40 hodin týdně a je autorizovaným továrním prodejcem.
5-3 Všechny zesilovače zvukového systému automobilu musí být lineární.
Další pokyny:
· Zesilovače použité ve zvukovém systému by měli být navrhovány pro reprodukci audia. Pro objasnění, výstupní kmitočet zesilovače by měl být velmi podobný vstupnímu signálu. Navíc by mělo být výstupní magnitudo zesilovače úměrné magnitudu vstupního signálu. Všechny z těchto pokynů platí pro frekvence mezi 20 a 80 Hz. Určit, zda je zesilovač přípustný pro soutěž dB Drag Racing je plně v kompetenci dBDRA.
· Uvnitř zesilovače nesmí být použit žádný další aktivní zdroj elektřiny (jako jsou baterie)
5-4 Předváděcí materiál musí být reprodukován s použitím konvenčních reproduktorů (subwooferů). Určit, zda je reproduktor přípustný pro soutěž dB Drag Racing je plně v kompetenci dBDRA.
Další pokyny:
· dBDRA definuje konvenční reproduktor jako elektro-mechanický přenašeč neprodukující zvuk, který obsahuje kužel, rám, buben a cívku.
· Reproduktor musí být napájen přímo audio zesilovačem(i).
· Reproduktory propojené s mechanismem serva, servomotorem, nebo jakoukoliv jinou formou mechanicky poháněným motorem jsou specificky zakázány.
· Ke každému basovému reproduktoru smějí být připojeny maximálně 4 vodiče elektřiny tak, aby nedošlo k porušení pravidel.
· Maximálně dva zesilovače mohou být připojeny k jedné cívce subwooferu.
· Stlačený vzduch, výbušné zařízení apod. jsou výslovně zakázány.
5-5 Zvukové vybavení automobilu představené veřejnosti méně než 60 dnů před datem ukončení sezóny nebude povoleno ve finálových soutěžích a na JAKÉKOLIV vícebodové akci. (Produkty musí být skutečně dostupné v obchodech 60 dnů před datem uzávěrky.) Pro rok 2005 je uzávěrka 20.července 2005.
5-6 Soutěžní vozidla a zvukové systémy automobilů nesmí být během soutěže pozměněn a to jak ve finálových kolech, tak i během vícebodových akcí. Mohou být vyměněny pouze zničená zařízení a to pouze za ekvivalentní komponentu. Určit, zda je produkt ekvivalentní komponenta je zcela v kompetenci dBDRA.
Výjimka:
· Ve světových finále smí být komponenty nahrazeny pouze identickými komponenty (stejný druh a model).
Další pokyny a příklady:
· Toto pravidlo se netýká zdrojových jednotek nebo pomocných procesorů.
· Doba, po kterou není možno pozměňovat zvukový systém začíná registrací na akci a končí závěrečným ceremoniálem na závěr akce.
· Smíte vyměnit rozbitý 400 Watový zesilovač za 400 Watový zesilovač jiné značky. Nesmíte však nahradit 400 Watový zesilovač za 1000 Watový zesilovač. (Síla výstupu náhradního zesilovače musí být v rozsahu +/- 20% vzhledem k výkonu originálního zesilovače.)
· Smíte přizpůsobit naladění frekvence vašeho reproduktoru pomocí vytvoření otvoru v reproduktoru. Nesmíte přestavět nebo vyměnit reproduktor.
· Nesmíte přestavět nebo upravit interiér vašeho vozidla.Část 6 – Pravidla pro instalace
6-1 Zařízení produkující zvuk nesmí překážet měřícímu zařízení. Toto pravidlo zahrnuje klaksony, vlnovody, výfuky a další zařízení, která jsou záměrně umístěná v přímé blízkosti měřícího senzoru. (Význam: Nic by nemělo překážet měřícímu zařízení.)
6-2 Všechny skříně reproduktoru a / nebo odrazné desky, s výjimkou těch, které jsou připevněny na panelu pro nastupování nebo na dveřích, by měly být umístěné za pomyslnou rovinou, která sahá od výstupní hrany řidičových dveří po výstupní hranu dveří spolujezdce. V této knize pravidel jsou někdy výrazy "B-sloupek" a "Ostění dveří" použity, pokud jde o tuto pomyslnou rovinu.
Další pokyny:
· Vyhovění tomuto pravidlu smí být ověřeno pomocí následujícího testu: Dva rozhodčí se postaví proti sobě na každé straně vozidla. Řetěz (nebo drát) je natažen skrz otevřené dveře vozidla. Oba rozhodčí natáhnou drát tak, aby byl úplně napnut. Poté rozhodčí shodně pohybují řetězem tak, že se řetěz pohybuje podél výstupní hrany na jedné straně a stění na druhé straně. Pokud se řetěz nedotkne reproduktorů, test je úspěšný.
· Jakékoliv komponenty, které jsou připevněny ke skříni reproduktoru, jako jsou reproduktory, zesilovače, pomocné procesory apod. jsou považovány za součást skříně reproduktoru.
· Pokud jakákoliv část soutěžní aparatury brání rozhodčímu provést "test řetězem", musí být příslušná překážka snadno oddělitelná.
Další pokyny spojené pouze s nákladními automobily pick-up:
· Pokud je vozidlo standardní pick-up (ne s rozšířenou kabinou) a aparatura zasahuje až do nákladového prostoru, je nutné vyhovět "testu řetězem" (pravidlo 6-2).
· Pokud je vozidlo pick-up s rozšířenou kabinou, je nutné vyhovět "testu řetězem" (pravidlo 6-2).
6-3 Během měření nesmí maximální voltáž elektrického systému automobilu přesáhnout 14 voltů DC v divizích Street a Street Max, nebo 18 voltů v divizích Super Street a Extreme po dobu 30sec SPL měření.
Další pokyny:
· Zvukový systém ve vozidle musí být napájen primárním elektrickým systémem vozidla. Tento systém, který se skládá z alternátoru(ů), baterie (nebo baterií) a distribuční systém, musí být průběžně napájen motorem vozidla.
Výjimka:
· Vyhovění tomuto pokynu se nevyžaduje za předpokladu, že během měření vozidla neběží motor.
· Externí generátory, palivové články, nabíječky bateríí apod. nesmí být během vystoupení použity.
6-4 Všechny komponenty ve zvukovém systému (s výjimkou vnějšího stupínku nebo zdrojové jednotky) musí být umístěny uvnitř vnější OEM "krytu" vozidla. (Zahrnuty jsou alternátory, baterie, zesilovače, reproduktory, ale nejen ty.)
6-5 dBDRA definuje zeď reproduktorů jako jakýkoliv kryt subwooferu a / nebo ozvučnici, která přesahuje výšku pomyslné roviny, která se táhne vodorovně od spodní hrany otvíratelného okna dveří řidiče (kde boční okénko přechází do rámu dveří) ke spodní hraně otevíratelného okna spolujezdce na druhé straně vozidla.
Další pokyny:
· Vyhovění tomuto pravidlu smí být ověřeno pomocí následujícího testu: Dva rozhodčí se postaví proti sobě na každé straně vozidla. Řetěz (nebo drát) je natažen tak, že do vozidla vstupuje otevřeným okénkem na řidičově straně, prochází skrz interiér a vychází otevřeným okénkem na straně spolujezdce. Pak oba rozhodčí natáhnou řetěz tak, že prochází nejnižším bodem spodní části otevíratelného okna obou dveří (tam, kde sklo přechází do rámu dveří). Pokud dotyčný kryt nepřesáhne výčku řetězu, pak nemůže být kryt považován za zeď. Pokud jakákoliv část krytu přesáhne výšku řetězu, pak může být kryt považován za zeď.
· Jakékoliv komponenty, které jsou připevněny ke krytu subwooferu nebo s ním spojeny, včetně reproduktorů, zesilovačů, pomocného procesoru apod., jsou považovány za součást krytu subwooferu.
· Soutěžící nemohou vypustit zadní pneumatiky nebo jiným způsobem změnit normální postoj vozidla vzhledem k zemi se snahou obejít tento "test řetězem".
Výjimky:
· Pokud je kryt subwooferu instalován v kufru vozidla, není nutné provádět "test zdi".
6-6 Další omezení aparatury jsou určena pro jednotlivé divize, ve kterých se soutěží.Omezení instalací divize Street
6-7a Zdi reproduktorů jsou zakázány.
6-7b Subwoofery připevněné pod zadním oknem jsou přípustné.
6-7c Všechny skříně reproduktoru a / nebo odrazné desky, s výjimkou těch, které jsou připevněny na panelu pro nastupování nebo na dveřích, by měly být umístěné za hranou zadních dveří.
Výjimka:
· Pokud je vozidlo rozšířená verze pick-upu, toto omezení se na něj nevztahuje. Tato výjimka však platí pouze pro pick-upy, které mají "sklápěcí sedadla" umístěné za předními sedadly. dBDRA definuje "sklápěcí sedadlo" jako původní sedadlo, které bylo navrženo tak, aby se dalo v kabině cestujících odklopit do strany, nebo dozadu kvůli nastoupení puck-up pasažérů.
6-7d Pódia jsou zakázána. Vnější "škytací" tlačítka, tlačítka pro ztlumení, nebo jakékoliv jiné typy ovladačů, s výjimkou ovladače zdrojové jednotky, jsou zakázány.
6-7e Zdrojová jednotka musí být instalována celá do přístrojové desce vozidla.
6-7f Veškerá aparatura ozvučení automobilu musí být umístěna pod rovinou, která je použita při "testu zdi".
Další pokyny:
· Zdrojové jednotky, CD měniče, video displeje a pomocné procesory jsou vyjmuty z tohoto omezení.
· Pokud je vozidlo hatchback pro 2 pasažéry (řidič a spolujezdec), pak musí být veškerá aparatura, která není výjimkou, umístěna za B-sloupky s výjimkou zesilovačů, které jsou instalovány přímo pod sedadly.
6-7g V obchodech běžně dostupné středové konzoly jsou přípustné za předpokladu, že vytěsní méně než 2 krychlové stopy vzduchu. "Vlastní" nebo podomácku vyrobené středové konzoly jsou zakázány.
6-7h Celkový počet "zesilovacích" kondenzátorů ve třídách Street A a Street B je omezen na maximálně 1 farad. Ve třídě Street C jsou to 2 farady.
Další pokyny:
· Pokud má zesilovač integrován "zesilovací" kondenzátor, bude kapacitance kondenzátoru zesilovače zahrnuta do posuzování pro vyhovění tomuto pravidlu.
6-7i Soutěžící ve třídách Street A a Street B jsou omezeni na 1 baterii. Soutěžící ve třídě Street C jsou omezeni na 2 baterie.
Další pokyny:
· Baterie z trhu a autopříslušenstvím jsou přijatelné.
· Baterie musí být ve 12 voltové variantě.
· Hybridní baterie (jako 14/16 voltové) a/nebo kontrukčně podobné jsou zakázány.
· Fyzická velikost každé baterie je omezena na 800 krychlových palců (13110 krychlových cm) nebo menší. (Výška x Délka x Tloušťka. Bez elektrod baterie.)
· Primární baterie musí být umístěna v OEM držáku. Druhá baterie (pokud je instalována) smí být namontována za B-sloupkem nebo pod kapotou za předpokladu, že to není v rozporu s jiným pravidlem.
· Baterie nesmí být připevněny vespod vozidla. (Různé poděsné krabice a rámečky jsou zakázány.)
· Maximální napětí nabyté baterie by mělo být 14 voltů DC. (Měřeno před vystoupením s vypnutým motorem.)
· Baterie nesmí být během akce měněny.
6-7j Použití startovacích a jiných kabelů z trhu s autopříslušenstvím je povoleno.
6-7k Provizorní konstrukční zpevňování na vozidle je během soutěže zakázáno. Toto pravidlo postihuje připevňování řemenů, ochranných krytů, pytlů s pískem apod. Avšak tisknutí dveří, oken, kufru a / nebo ležení na kapotě, střeše apod. je povoleno v případě, že to není v rozporu s jiným pravidlem.
6-7lZesilovače mohou být montovány na zadních opěradlech, za předpokladu, že to není v rozporu s jiným pravidlem.Omezení instalací divize Street Max
6-8a Zdi reproduktorů jsou povoleny, ale ne nutné.
6-8b Subwoofer smí být umístěn za nebo na zadních sedadlem(y) vozidla. (Zadní sedadlo(a) smí být odstraněny nebo sklopeny, dle uvážení soutěžícího.)
6-8c Pódia jsou povolena.
6-8d V obchodech běžně dostupné středové konzoly jsou přípustné za předpokladu, že vytěsní méně než 2 krychlové stopy vzduchu. "Vlastní" nebo podomácku vyrobené středové konzoly jsou zakázány.
6-8e Celkový počet "zesilovacích" kondenzátorů ve třídě Street Max 1-2 je omezen na maximálně 1 farad. Ve třídě Street Max 3-4 jsou to 2 farady.
Další pokyny:
· Pokud má zesilovač integrován "zesilovací" kondenzátor, bude kapacitance kondenzátoru zesilovače zahrnuta do posuzování pro vyhovění tomuto pravidlu.
6-8f Soutěžící ve třídě Street Max 1-2 jsou omezeni na 1 baterii. Soutěžící ve třídě Street Max 3-4 jsou omezeni na 2 baterie.
Další pokyny:
· Baterie z trhu a autopříslušenstvím jsou přijatelné.
· Baterie musí být ve 12 voltové variantě.
· Hybridní baterie (jako 14/16 voltové) a/nebo kontrukčně podobné jsou zakázány.
· Fyzická velikost každé baterie je omezena na 800 krychlových palců (13110 krychlových cm) nebo menší. (Výška x Délka x Tloušťka. Bez elektrod baterie.)
· Primární baterie musí být umístěna v OEM držáku. Druhá baterie (pokud je instalována) smí být namontována smí být namontována za B-sloupkem nebo pod kapotou, za předpokladu, že to není v rozporu s jiným pravidlem.
· Baterie nesmí být připevněny vespod vozidla. (Různé poděsné krabice a rámečky jsou zakázány.)
· Maximální napětí nabyté baterie by mělo být 14 voltů DC. (Měřeno před vystoupením s vypnutým motorem.)
· Baterie nesmí být během akce měněny.
6-8g Použití startovacích a jiných kabelů z trhu s autopříslušenstvím je povoleno.
6-8h Provizorní konstrukční zpevňování na vozidle je během soutěže zakázáno. Toto pravidlo postihuje připevňování řemenů, ochranných krytů, pytlů s pískem apod. Avšak tisknutí dveří, oken, kufru a / nebo ležení na kapotě, střeše apod. je povoleno v případě, že to není v rozporu s jiným pravidlem.Omezení instalací divize Super Street
6-9a Zdi reproduktorů jsou povoleny, ale ne nutné (s výjimkou třídy Super Street 1-2 NW – viz speciální poznámka níže).
6-9b Podia jsou povolena.
6-9c Středové konzoly jsou přípustné za předpokladu, že vytěsní méně než 2 krychlové stopy vzduchu. (Jsou povoleny jak v obchodech dostupné konzoly, tak podomácku vyrobené.)
6-9d Neexistuje žádné omezení počtu "zesilovací" kondenzátorů, které mohou být použity.
6-9e Neexistuje žádné omezení počtu, nebo typu baterií, které smí mohou použity.
6-9f Bedny s baterií umístěné vespod vozidla jsou přípustné za předpokladu, že jsou umístěné za rovinou, která je definována v pravidlu 6-2.
6-9g Původní alternátor smí být nahrazen nebo "posílen". Ve vozidle smějí být nainstalovány maximálně 2 alternátory.
6-9h Provizorní konstrukční zpevňování na vozidle je během soutěže zakázáno. Toto pravidlo postihuje připevňování řemenů, ochranných krytů, pytlů s pískem apod. Avšak tisknutí dveří, oken, kufru a / nebo ležení na kapotě, střeše apod. je povoleno v případě, že to není v rozporu s jiným pravidlem.
6-9i Speciální poznámka ke třídě Super Street 1-2 No Wall:
Pravidla pro třídu Super Street 1-2 NW jsou identické s pravidly pro ostatní třídy divize Super Street s následujícími výjimkami:
· Zdi reproduktorů jsou zakázány.
· Úpravy za B-sloupky nesmí sahat výše, než je rovina, která je použita pro určení shody s "testem zdi".
· Veškerá zvuková aparatura automobilu (s výjimkou zdrojových jednotek, video displejů a pomocných procesorů) musí být umístěna pod rovinou, která je použita pro určení shody s "testem zdi".
· Proříznutí podlahy jsou zakázány.
· Bedny s baterií umístěné vespod vozidla jsou zakázány.Omezení instalací divize Extreme
6-10a Všechny "nosné zdi" musí být umístěny za ostěním dveří. Navíc musí být nosné zdi zkonstruovány z materiálu beze všech vad.
6-10b Bedny s baterií umístěné vespod vozidla jsou přípustné.
6-10c Plně zapouzdřené nebo "zamřížované" alternátory umístěné nad kapotou, před maskou chladiče, nebo vespod vozidla jsou povoleny.
6-10d U divize Extreme nejsou žádná určitá omezení pro instalaci kromě těch, které jsou uvedeny jinde v této knize pravidel.Omezení instalací divize Monster
Divize Monster je pouze výstavní (předváděcí) třída. Tato třída není způsobilá pro pohár Extreme nebo k překonávání světového rekordu. Výkony smí být zaznamenávány pouze v rámci třídy. Kvalifikační požadavky (jako jsou body, certifikované skóre apod.) pro tuto třídu neexistují. Podílení se na světových finále je možné pouze na pozvání asociace. Pro více informací kontaktujte dBDRA.Část 7 – Zvyšování počtu bodů
7-1 Kvalifikační podmínky pro soutěž na světových finále dB Drag Racing jsou částečné založené na hromadění bodů soutěžícího během sezóny. Pro zvýšení počtu bodů musí být soutěžící členem asociace dB Drag Racing a musí soutěžit na oficiálních akcích dB Drag Racing. (Oficiální akce můžete nalézt v kalendáři událostí na www.dbdragracing.com.)
Body budou udělovány následovně:První místo: 8 bodů
Druhé místo: 7 bodů
Třetí místo: 6 bodů
Čtvrté místo: 5 bodů
Páté místo: 4 body
Šesté místo: 3 body
Sedmé místo: 2 body
Osmé místo: 1 bod
Body udělované na vícebodových akcích budou násobeny následovně:
· Dvou bodová: 2 x běžně udělované body
· Tří bodová: 3 x běžně udělované body
· Světová finále: 4 x běžně udělované body
Poznámka: Body udělované na světovích finále se započítávají do následující soutěžní sezóny.
7-2 Pouze soutěžící, kteří se aktivně podílejí na akci dB Drag Racing jsou způsobilí k obdržení bodů za tuto akci.
Další pokyny:
· Soutěžící musejí soutěžit na akci dokud nevyhrají, nebo dokud nevypadnou ze soutěže.
· Minimálně musí soutěžící dosáhnout kvalifikačního skóre.
Příklad:
· I když je soutěžící pouze položka ve třídě, soutěžící musí projet soutěžní dráhu alespoň jednou. Další působení na akci není nutné.
· Pokud se soutěžící kvalifikuje do vyřazovacích kol a poté opustí akci předtím, než bude poražen (nebo vyhraje), neobdrží žádné body.
7-3 I když soutěžící smí měnit soutěžní vozy pro jednotlivé akce, pokud by chtěl soutěžící soutěžit ve finále, musí získat nejméně 50% bodů s vozidlem, se kterým chce soutěžit. (Například: Pokud je potřebný počet bodů pro finále 100, musí nejméně 50 bodů získat s vozidlem, se kterým soutěží ve finále.)
Speciální předpis:
· Pokud je vozidlo soutěžícího zdemolováno při nehodě, nebo pokud je ukradeno, Asociace dB Drag Racing může na základě přání soutěžícího převést všechny body soutěžícího na jiné vozidlo v případě, že soutěžící jasně prokáže, že bylo auto zničeno, nebo odcizeno. Běžně se předkládá kopie policejního protokolu a kopie potvrzení o pojištění motorového vozidla.
7-4 Pokud je soutěžící pořadatelem show (nebo je zaměstnán pořadatelem show), musí být minimálně 50% kvalifikačních bodů získáno na jiné akci, než je jeho vlastní (nebo jeho zaměstnavatele).
7-5 Body jsou "nepřenosné" mezi soutěžícími.Část 8 – Certifikovaný SPL
8-1 Soutěžící smí založit certifikovaný SPL soutěžením na vícebodových akcích dB Drag Racing. Všechny vícebodové dB Drag Racing akce jsou certifikované akce.
Další pokyny:
· Certifikované akce musí být oficiální akce schválené dBDRA, nebo oprávněným pořadatelem akce dB Drag Racing. Kompletní výčet oprávněných pořadatelů akcí můžete nalézt na internetových stránkách dB Drag Racing.
· Na certifikované akci musí být možnost soutěžit ve všech standardních třídách..
· Certifikovaný soutěžící SPL bude soutěžící s nejvyšším skóre z certifikované akce. Toto skóre smí být získáno buď v kvalifikačních nebo vyřazovacích kolech.
· Certifikovaní oprávnění pořadatelé akce dB Drag Racing, jejich zaměstnanci, nebo blízcí členové rodiny nejsou oprávněni se účastnit svých vlastních certifikovaných akcí.
Poznámka: Na rozdíl od bodů získaných ve světových finále, není certifikované SPL skóre přenášeno do další sezóny.
8-2 Pokud dBDRA cítí z jakéhokoliv důvodu, že výsledky příslušné akce nejsou v pořádku, nebo že byla celistvost akce oslabena, dBDRA si vyhrazuje právo upravit všechna skóre pro danou akci na odpovídající hodnotu, nebo zrušit skóre úplně.Část 9 – Světová finále
Pozvání na světová finále dB Drag Racing může být získáno následovně:
9-1 Soutěžící musejí dosáhnout minimálně 100 bodů během aktuální soutěžní sezóny. dBDRA si vyhrazuje právo ke snížení tohoto minima, pokud by hrozila malá účast na světových finále.
9-2 Soutěžící musejí prokázat maximální certifikovaný SPL z vícebodové akce dB Drag Racing. (Soutěžící jsou povzbuzováni v pokračujícím zvyšování jejich maximálních certifikovaných SPL navštěvováním tolika vícebodových akcí, kolik je možné.)
9-3 Soutěžící se mohou dostat do světového finále jednou z těchto dvou cest:
· Tradiční volba: dBDRA pozve 15 nejlepších soutěžících (na základě maximálních certifikovaných SPL) z každé standardní třídy, kteří splňují výše požadavky uvedené v sekci 9-1 a 9-2. Jinými slovy musíte dosáhnout během soutěžní sezóny 100 bodů A musíte mít jedno z 15 nejlepších certifikovaných SPL v případě, že chcete obdržet pozvánku.
· Alternativní volba: dBDRA pozve všechny soutěžící kteří se zúčastnili 15ti a více akcí dB Drag Racing. (prosím, přečtěte si bod 7-2 pro informaci, co je aktivní účast na akci)
Více k Alternativní volbě:
· Alespoň jedna akce musí být vícebodová akce v pořádku splňující požadavky Certifikovaného SPL.
· Minimálně musí soutěžící navštívit akce pořádáné čtyřma různými pořadateli.
· Soutěžícímu se bude počítat maximálně 5 účastí na akci od jednoho pořadatele. (Účastník se smí zúčastnit více než pěti akcí od jednoho pořadatele, ale pouze prvních pět akcí se mu bude počítat do požadavků pro pozvání na světové finále).
Speciální poznámky:
· Pokud je z jakéhokoliv důvodu ve finále méně (nebo více) dostupných stání, dBDRA si vyhrazuje právo pozvat méně (nebo více) než 15 soutěžících ROVNOMĚRNĚ z každé třídy. Například, pokud je ve finále místo k ustájení pro 240 vozidel, může asociace namísto 15 soutěžících pozvat 20.
· Pokud mají 2 nebo více soutěžících stejné certifikované SPL skóre ve stejné třídě, bude jejich umístění v tabulce vedoucích soutěžících určeno celkovým počtem získaných v dané sezóně.
· Pokud se soutěžící kvalifikoval k soutěžení ve 2 nebo více třídách na světových finále, bude si muset vybrat, ve které třídě chce na finále soutěžit.
· dBDRA si vyhrazuje právo pozvat na světová finále mezinárodní soutěžící, i když tito soutěžící nedosáhli požadovaných minimálních bodových nároků specifikovaných v části (9) této knihy pravidel.
9-4 Certifikovaný SPL je vázán na vozidlo a třídu, ve které se soutěžící účastní akcí. Jinými slovy, pokud přejdete do jiných tříd, nebo změníte vozidlo, budete muset znovu získat vaše maximální certifikované SPL pro novou třídu.
9-5 Soutěžící musejí být členy dBDRA minimálně 30 dnů před datem ukončení sezóny (19.srpna 2005) v případě, že chcete být oprávněni pro pozvání na světová finále.
9-6 Uzávěrka pro změny certifikované třídy je tradičně 30 dní před ukončením sezóny. Certifikovaná třída soutěžícího je standardní třída ve které soutěžící získává certifikované SPL. I když je povoleno soutěžícím získávat během sezóny certifikované SPL ve více než jedné třídě, nesmí tak činit v nové třídě po datu uzávěrky pro změny certifikované třídy. Pro rok 2005 je termín stanoven na 21.srpna 2005.
9-7 Bude přísné stanovené měření na všech vícebodových akcích.Část 10 – Světové rekordy
10-1 Pro zaznamenání nového světového rekordu musí být doloženo členství v dB Drag Racing.
10-2 Světové rekordy mohou být získány pouze na tří bodových akcích a na světových finále.
10-3 Pouze současní soutěžící dB Drag Racin smějí změnit světový rekord.
10-4 Pro zaznamenání nového světového rekordu musí soutěžící na jedné akci dvakrát překročit starý rekord. Nižší ze dvou pokoření rekordu bude považováno za rekord nový.
10-5 Pokaždé, kdy soutěžící zašle skóre, které by mohlo potencionálně vést k novému světovému rekordu, musí být učiněny následující kroky k ověření platnosti skóre:
· Soutěžní vozidlo (a pódium) by mělo být neprodleně podrobeno kontrole oficiálních orgánů dB Drag Racing.
· Oficiální orgán poté provede povinnou revizi vozidla.
· Bude zkontrolováno SPL měřící zařízení a bude otestováno na plný chod. Pokud bude zjištěno, že se jedná o vadnou funkci zařízení, bude skóre soutěžícího anulováno. Když je poté zařízení rektifikováno, vozidlo soutěžícího bude měřeno znovu.
· Oficiální orgány musí jednohlasně souhlasit, že skóre soutěžícího je platné skóre. Pokud se oficiální orgány nemohou shodnout na platnosti skóre, skóre soutěžícího bude anulováno. V závislosti na důvodu zamítnutí skóre může být soutěžící měřen znovu, nebo diskvalifikován, dle předpisů.Část 11 – Kontroly vozidla, Porušení pravidel, Penalizace
11-1 Asociace dB Drag Racing si vyhrazuje právo "provádět kontroly" vozidla soutěžícího v případě ověření shody s pravidly. Během této kontroly bude soutěžící požádán, aby ukázal a / nebo vysvětlil všemožné funkce na vozidle a jeho zvukovém systému.
11-2 Kontroly smí zahrnovat (ale nejsou omezeny jen na) následující:
· Kontrola elektrického systému vozidla.
· Kontrola zvukového systému vozidla..
· Kontrola krytů subwooferu.
· Kontrola přístrojové desky, prostoru pro nohy, středové konzoly, potahu stropu kabiny a dveřních panelů.
· Kontrola "pódia".
11-3 Pokud soutěžící odmítne žádost oficiálních orgánů o kontrole, skóre soutěžícího může být anulováno a soutěžící může být diskvalifikován z akce.
11-4 Pokud je během soutěže zjištěno porušení pravidel, soutěžící může být diskvalifikován z akce na základě závažnosti prohřešku a aktuálním stavu soutěže.
11-5 Pokud jde o překročení pravidla z nezištných důvodů a jde jen o druhořadý prohřešek, mohou oficiální představitelé napomenout soutěžícího a nakázat mu napravení stavu. Pokud je porušení pravidel zjištěno před vyřazovacími koly soutěže, mělo by být dosažené skóre anulováno a po odstranění důvodu překročení pravidel by měl být soutěžícímu nabídnut druhý pokus. Pokud dojde ke zjištění během vyřazovacích kol, měl by být soutěžící diskvalifikován.
11-6 Pokud jde v případě překročení pravidel o neúmyslný, avšak závažný případ, měl by být soutěžící diskvalifikován z akce.
11-7 Pokud jde o úmyslné a / nebo lstivé překročení pravidel, soutěžící by měl být diskvalifikován z akce. Navíc si dBDRA vyhrazuje právo na pozdější zákaz startování takového soutěžícího na akcích dB Drag Racing.
11-8 Jakýkoliv soutěžící, který je přistižen při poškozování, vypínání, nebo ničení systému jiného soutěžícího, je okamžitě diskvalifikován ze soutěže. Navíc takové jednání povede k doživotnímu zákazu soutěžení v dB Drag Racing.
11-9 Jakýkoliv soutěžící, který je přistižen při poškozování, vypínání, nebo ničení měřícího vybavení SPL, je okamžitě diskvalifikován ze soutěže. Navíc takové jednání povede k doživotnímu zákazu soutěžení v dB Drag Racing.Část 12 – Vystupování soutěžícího
12-1 Všichni členové soutěžního týmu se musí chovat profesionálně a zdvořile. Fyzické nebo slovní napadání jiných soutěžících, oficiálních orgánů, vystavovatelů, nebo diváků může vést k okamžité diskvalifikaci, vyhození u akce a možnému disciplinárnímu řízení v rámci dBDRA.
12-2 Jakýkoliv člen soutěžního týmu, u kterého se ukáže, že je pod vlivem alkoholu nebo drog, může být vyhozen z akce a může čelit disciplinárnímu řízení v rámci dBDRA.
12-3 Jakýkoliv člen soutěžního týmu, jehož účast může být bezpečnostní hrozba, ať sobě, nebo ostatním, může být vyhozen z akce a může čelit disciplinárnímu řízení v rámci dBDRA.
12-4 Jakýkoliv člen soutěžního týmu, který vystupuje útočně nebo rozrušeně může být vyhozen z akce a může čelit disciplinárnímu řízení v rámci dBDRA.
Některé příklady:
· Rozčilování se během posuzování výsledků.
· Rozesílání a účast na peticích proti dB Drag Racing.
· Chování typu "chátra".

Část 13 - Doplnění a jiné usnesení
13-1 Kvalifikační shoda – Když 2 a více soutěžících se shodnou v kvalifikačním kole soutěže, a 1 a více těchto soutěžících je posunut mimo 8 postupujících míst, potom všichni soutěžící, ktaří se shodovali budou přeměřeni. Pokud se všichni shodující se soutěžící vešli do osmi kvalifikačních míst, potom se přeměření nekoná a umístění v roztřelu provede automaticky počítač.
Příklad:
Vezměme, že 3 soutěžící skončí s hodnotou 153.4 dB. Na výsledkové tabulce budou zobrazeni jako 7., 8. a 9. místo. K objasnění, kteří 2 soutěžící postoupí do finálových rozstřelů, musí se určit pořadí mezi těmito třemi soutěžícími. Všichni tři musí podstoupit rekvalifikaci. Během tohoto procesu vezměme, že soutěžící na 7. místě naměřil 155.1 dB, soutěžící na 8. místě naměřil 155.2 dB a soutěžící na 9. místě naměřil 156.1 dB. Potom bude soutěžící na 9. místě posunut na 7. místo, soutěžící na původním 8. místě zůstane na 8. místě a soutěžící na původním 7. místě se posune na místo 9. V tomto případě je kvalifikace skončena. Ještě může nastat takový případ, že při rekvalifikaci někdo ze tří soutěžících naměří víc, než naměřil původně soutěžící na 6. místě. Původní soutěžící nebudou přemístěni. Pouze 7. a 8. místo bude upraveno.
13-2 Shoda ve vyřazovacích kolech – Když se dva soutěžící shodnou ve vyřazovacím kole, potom mají soutěžící čas 5 minut na dobytí jejich baterií (smí se použít pouze alternátory, nesmí se použít žádný externí zdroj) a ke kontrole jejich vozidel. 5ti minutový interval bude opakován do té doby, dokud nebude rozhodnuta shoda. Po uplynutí 5ti minutového intervalu bude SPL měřič spuštěn a soutěžící musí soutěžit o rozhodnutí, kdo vyhraje.
13-3 Na všechna pravidla musí být brán zřetel a všechna rozhodnutí hlavního rozhodčího budou konečná.
13-4 Platnost měřícího zařízení na vícebodových akcích
· Na vícebodových akcích smí být použit pouze správně schválený měřící systém TERM-LAB.
· Všichni soutěžící v dané kategorii budou kvalifikováni stejným způsobem.
13-5 Čas k nastavení a demontování na vícebodových akcích – Soutěžící mohou potřebovat nastavit nebo demontovat mimo určený čas na vícebodových akcích. Množství času přiděleného pro nastavení a demontování a penalizace za překročení těchto času bude specifikovaná pořadatelem měření před počátkem soutěže.
Příklad:
Čas k nastavení: 4 minuty
Čas k demontování: 3 minuty
Penalizace: 1dB za každou překročenou minutu.